Удружења

 


Удружење жена - Стапари Ужице основано је 19. јануара 2014. године и то је добровољно невладино и непрофитно удружење основано првенствено ради остваривања циљева у области економског оснаживања жена унапређењем њиховог положаја подизањем свести о њиховим потенцијалима и правима у породици и друштву.
Чланице Удружења су:
Милина Илић, Нада Јокић, Славица Ристовић, Слађана Ристовић, Јасмина Гредељевић, Вера Кондић, Гордана Милосављевић, Олга Буквић, Слађана Лукић, Наташа Мирковић, Снежана Курлагић и Љиљана Синђић.
Удружење заступају Слави
ца Ристовић - председница Управног одбора и  Снежана Курлагић – подпреседница Управног одбора.
Рад Удружења има циљеве које жели да оствари, и то:
- развој и промоција производње здраве хране,
- очување, унапређење и промоција старих заната,
- развој и промоција сеоског туризма,
- стварање повољних услова за живот и рад на селу а тиме и задржавање младих на селу,
- промоција и унапређење здравог живота и очување животне средине,
- организација посета манифестацијима и сајмовима,
- као и други циљеви у интересу напредка и просперитета села.

Ради остваривања својих циљева потребно је да Удружење:прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области економског оснаживања жена на селу и унапређење села и производња здраве хране; организује, само или у сарадњи са другим организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области унапређења положаја жена на селу као и унапређење села и производње здраве хране; учествује у акцијама које се тичу очувања и заштите човекове околине, екологије, унапређење услова животне средине; учествује у организовању културног живота у селу са циљем привлачења што већег броја публике и туриста из града ради развоја сеоског туризма; учествује у акцијама хуманитарне природе и другим сличним активностима које су од општег друштвеног интереса и сарађује са свим оталим сличним удружењима и организацијама.